Birds G – I

Australian White Ibis

White-faced Heron